Home

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Extra Kortingen, EarniePunten, kortingcodes of Directe Kortingen, overeenkomsten, aanbiedingen, acties en andere transacties op de website van Earnieland, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Op de Extra Kortingen, EarniePunten, kortingcodes of Directe Kortingen, aanbiedingen en acties, die op de website van Earnieland worden voorgesteld, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
De aanvullende voorwaarden zullen duidelijk vermeld staan bij de informatie over de partnershop binnen Earnieland of op de website van de partnershop zelf.

1         Inschrijving
Om gebruik te kunnen maken van de door Earnieland aangeboden Directe Korting of exclusieve Kortingscodes hoeft men zich niet te registreren op de website. Zij zijn geldig voor elke bezoeker van Earnieland. Om gebruik te kunnen maken van de door Earnieland aangeboden Extra Kortingen, EarniePunten en/of andere diensten, moet men zich registreren of inloggen op de website. Bij het manueel aanmaken van een Earnieland-account, kiest men zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de eigen account beheerd kan worden. Bij het aanmaken van een Earnieland-account via een van de door Earnieland aangeboden socialemediapartners, gebeurt de uitwisseling van de gebruikersnaam en wachtwoord via die socialemediapartner en kan men altijd inloggen met één klik.   De inschrijving en het gebruik van de website Earnieland is kosteloos. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en onoverdraagbaar en mogen niet aan derden worden verstrekt. Earnieland is niet verantwoordelijk voor enig misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden. Het wordt de gebruiker aangeraden slechts één account te gebruiken, dit om hem maximaal van de voordelen van Earnieland te laten genieten. Het aanmaken en beheren van meerdere accounts door dezelfde gebruiker is mogelijk en kan indien gewenst later samengevoegd worden tot één account met behoud van de opgebouwde voordelen.  

2         Gebruiksvoorwaarden
2.1 Extra Korting kan enkel verzameld worden, indien de gebruiker: - eerst op Earnieland inlogt, en doorklikt via de hyperlink naar de partnershop; - de browser tijdens het bestelproces niet sluit of naar een andere website surft; - cookies inschakelt (dit is vooral vereist bij het inloggen via een smartphone of tablet), anders kunnen transacties niet worden geregistreerd.
2.2 De Extra Korting wordt altijd berekend op basis van de nettoprijs (verkoopprijs exclusief btw en verzendingskosten) van de Online Aankoop bij een van de partnershops van Earnieland.
2.3 Indien de gebruiker de aankoop via een webshop geheel of gedeeltelijk annuleert of retourneert, vervalt de Extra Korting geheel of gedeeltelijk.  In dat geval krijgt de transactie de Status ‘goedgekeurd’ of ‘geweigerd’, zij het geheel of gedeeltelijk.
2.4 Een Extra Korting wordt pas toegekend als de partnershop aan Earnieland heeft doorgegeven dat de aankooptransactie is goedgekeurd. Afhankelijk van de partnershop duurt dit in de meeste gevallen minder dan 3 uren. Bij een absolute minderheid kan deze periode maximaal 365 dagen duren, bv. bij een boeking van een hotelovernachting een jaar op voorhand waarbij er ter plaatse betaald wordt. Earnieland heeft geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende partnershop om de transactie als ‘goedgekeurd’ aan te merken.
2.5 De status van een transactie wordt door de partnershop aan Earnieland gerapporteerd. Earnieland gaat ervan uit dat deze rapportage juist is en sluit iedere aansprakelijkheid in het geval van foutieve rapportages ten aanzien van de gebruiker uit.  Indien de gegevens van een Online Aankoop via Earnieland van een partnershop onjuist zijn, moet de gebruiker zelf voldoende bewijs bewaren en voorleggen aan Earnieland. Dit kan via het contactformulier.
2.6 Earnieland krijgt een commissie van de partnershops die bij haar zijn aangesloten. Indien een partnershop ten aanzien van deze commissie jegens Earnieland niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt er geen garantie gegeven dat de aangeduide Extra Korting zal betaald worden door Earnieland aan de gebruiker. Earnieland zal natuurlijk al het mogelijke in het werk stellen opdat de partnershop aan zijn betalingsverplichting voldoet.
2.7 Earnieland geeft de gebruiker geen enkele garantie dat de Extra Korting in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt, bijvoorbeeld bij kortingsacties van de partnershop zelf.  Bepaalde Shops weigeren Extra Korting toe te kennen bij het gebruik van vouchers of cadeaubonnen omdat het mogelijk is dat bij de aankoop ervan al Extra Korting verdiend werd.  Earnieland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een transactie door een partnershop, noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
2.8 Daar waar de Extra Korting gebaseerd is op een munteenheid anders dan de euro, is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de partnershop is aangemerkt als 'goedgekeurd'.
2.9 Indien een transactie binnen de 3 werkdagen na aankoop niet in de account van de gebruiker wordt vermeld, kan de gebruiker dit melden via het contactformulier.  Earnieland zal zich inspannen uit te zoeken waarom de aankoop niet geregistreerd is en of de Extra Korting kan worden toegekend. Earnieland is niet verplicht niet-geregistreerde aankopen die ouder zijn dan 30 dagen of die minder dan € 15 Extra Korting bedroegen, in behandeling te nemen.
2.10 De gebruiker onthoudt zich ervan overige gebruikers en/of partnershops te hinderen of schade toe te brengen. Het is de gebruiker verboden processen of programma's op te starten waarvan de gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Earnieland, andere gebruikers of partnershops, hindert of schade toebrengt. Earnieland is in dit geval bevoegd om de account van de gebruiker af te sluiten en om eventueel alle verdiende kortingen, punten en voordelen te laten vervallen.
2.11 De account van de gebruiker wordt afgesloten en alle verdiende kortingen, punten en voordelen vervallen indien Earnieland een vermoeden heeft van fraude of misbruik door de gebruiker.
2.12 Sommige partnershops hebben een anti-kortingbeleid en geven geen Extra Korting. Bij die partners wordt dan ‘Beste Deals via Earnieland’ vermeld. Soms bieden ze dan exclusief voor de Earnielandgebruikers een gratis levering of - retour aan. Alle info daarover kan je vinden op de detailpagina van de partnershop zelf binnen Earnieland. Earnieland streeft ernaar om zo veel mogelijk partnershops aan te bieden zodat elke gebruiker de favoriete webshops altijd terugvindt op Earnieland. 
2.13 Earnieland behoudt zich het recht voor een Extra Korting zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
2.14 De gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Earnieland van een zorgvuldige gebruiker mag worden verwacht.
2.15 Earnieland is niet aansprakelijk voor fouten in de prijsaanduidingen op de website van de partnershops.
2.16 Extra Korting geldt alleen voor transacties die geheel online worden gedaan. Extra Korting is niet van toepassing op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de transactie online bij Earnieland is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, kan de Extra Korting van Earnieland vervallen.    

3         Gebruiksvoorwaarden Forum / Blog / Reviews / Facebookpagina / Twitter / Sociale Media
3.1 De gebruiker moet zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van het forum / de blog / de reviews op de website van Earnieland, Facebookpagina, Twitteraccount en andere sociale media en zal zich opstellen en gedragen zoals van een zorgvuldig lid verwacht mag worden.    Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat de gebruiker:
 • alle op de website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het forum / de blog / de reviews, Facebookpagina, Twitter en andere sociale media in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Earnieland;
 • geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
 • geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
 • geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt;
 • geen berichten van Earnieland of andere gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 • geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere bezoekers en/of gebruikers;
 • geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere gebruikers of bezoekers van de website;
 • verklaart dat hij – door het plaatsen van teksten, foto’s en andere content op de website en op alle andere socialemediaplatformen die Earnieland gebruikt – geen inbreuk maakt op enig auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat aan een ander toebehoort;
 • Earnieland vrijwaart van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door de gebruiker zijn gepleegd met gebruikmaking van de website, of uit schending van deze Algemene Voorwaarden;
 • aan Earnieland kosteloos alle rechten en/of toestemmingen verleent die noodzakelijk zijn om berichten van de gebruiker op de website te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt een onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare niet-exclusieve licentie verleend om het werk openbaar te maken. De verleende rechten en/of toestemmingen gelden ten minste zolang als de gebruiker een profiel heeft op de website en de gebruiker niet te kennen heeft gegeven dat hij zijn profiel wenst te laten verwijderen;
 • zelf verantwoordelijk is voor de berichten die hij op het forum / de blog of in reviews op de website plaatst. Idem voor de posts op de Facebookpagina, Twitteraccount en alle andere socialemediaplatformen die Earnieland gebruikt. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan de gebruiker daar zelf voor aansprakelijk worden gehouden. Earnieland kan niet garanderen dat de inhoud van de berichten van gebruikers op alle bovenstaande media rechtmatig en/of juist zijn;
 • erkent dat Earnieland niet verplicht is om uit eigen beweging berichten van gebruikers op wat voor wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch vóór de plaatsing van het bericht, noch daarna.
 • 3.2 Indien Earnieland vaststelt dat bepaalde berichten op het forum /de blog of in reviews op de website en op alle andere socialemediaplatformen die Earnieland gebruikt, niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoen, is zij bevoegd deze berichten naar eigen goeddunken te verwijderen of aan te passen.
  3.3 Earnieland is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan berichten op het forum /de blog en in reviews op de website en op alle andere socialemediaplatformen die Earnieland gebruikt, om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid te vergroten. Daarbij zal Earnieland de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.
  3.4 Eenieder kan Earnieland in kennis stellen van gedragingen of berichten van gebruikers die jegens hem onrechtmatig zijn.
  3.5 Earnieland hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht kunnen indienen. Dit kan gebeuren via het contactformulier. Als een klacht naar het oordeel van Earnieland gerechtvaardigd is, is Earnieland gerechtigd om het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Daarnaast is Earnieland in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de gebruiker te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Earnieland zal de gebruiker informeren over het verloop van deze procedure.
  3.6 Bij herhaaldelijke klachten en/of het overtreden van deze Algemene Voorwaarden is Earnieland gerechtigd de gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen.
  3.7 De gebruiker vrijwaart Earnieland voor alle schade als gevolg van het bovenstaande. Earnieland is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de gebruiker lijdt door het ingrijpen van Earnieland in het kader van de klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met het Belgisch recht.    

  4         Uitbetaling van de Extra Korting
  4.1 Earnieland schrijft eenmaal per maand de Extra Korting over naar de bank- of internetrekening van de gebruiker indien tegelijk aan de 3 volgende voorwaarden is voldaan:
 • de goedgekeurde Extra Korting bedroeg 0,01 euro of meer om middernacht op de laatste dag van de vorige maand;
 • de gebruiker heeft actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens ingevoerd;
 • de gebruiker heeft in overeenstemming gehandeld met de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • 4.2 Earnieland zal zich inspannen om alle betalingen uit te voeren tijdens de tweede of derde week van elke maand. Earnieland geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn noch voor enige schade hierdoor ontstaan. Earnieland kan administratiekosten in rekening brengen voor de uit te keren Extra Korting. De voorlopige administratiekosten bedragen 0 euro.
  4.3 Earnieland keert aan de gebruiker geen gedeelte van de Extra Korting uit. De totale verdiende Extra Korting zal elke maand worden uitgekeerd, tenzij anders aangegeven door de gebruiker in zijn account.
  4.4 Het valt binnen de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens. Earnieland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  4.5 De verdiende Extra Korting, EarniePunten en alle andere voordelen zijn niet overdraagbaar aan een andere gebruiker of een andere account.
  4.6 De verdiende Extra Korting kan alleen worden overgemaakt naar een bankrekening of internetrekening van de gebruiker indien Earnieland over de juiste informatie beschikt. Die informatie kan ten allen tijde aangepast worden door de gebruiker in zijn account bij “wijzig persoonlijke gegevens”.
  4.7 Het saldo van de verdiende Extra Korting wordt logischerwijs weer op 0 euro geplaatst na de volledige uitbetaling ervan op een bank- of internetrekening.  Earnieland houdt vanzelfsprekend de totaal verdiende Extra Korting vanaf de aanmaak van de gebruikersaccount bij.  Hierdoor promoveert de gebruiker automatisch naar een hogere Explorer Badge en verwerft hiermee dus een status waardoor zijn ontvangen EarniePunten automatisch ingewisseld worden in Extra Korting bij een volgende Online Aankoop.  Zie punt 6 en 7.
  4.8 Behouden van de verdiende kortingen en punten:  indien de gebruiker niet ingelogd heeft binnen de 12 maanden na zijn laatste inlogmoment, kan elke aanspraak vervallen van de gebruiker ten aanzien van zijn verworven kortingen en punten.

  5         Ontvangen van EarniePunten (100 EarniePunten = 1 euro)
  5.1 De gebruiker ontvangt EarniePunten door mond-tot-mondreclame te maken voor Earnieland: voor elke nieuwe gebruiker die zich registreert via de Facebook- of Twitterwall van de gebruiker, ontvangt deze gebruiker 500 EarniePunten.   Maximaal kan de gebruiker voor het aanbrengen van vrienden 5000 EarniePunten (50 €) per maand ontvangen. 
  5.2 De gebruiker ontvangt 10 EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ per review die hij schrijft over een partnershop of over zijn ervaringen met zijn aankopen bij de partnershops via Earnieland.  Gelimiteerd tot 3 reviews per dag.  Earnieland behoudt zich het recht voor om deze reviews al dan niet goed te keuren en EarniePunten toe te kennen aan de gebruiker.
  5.3 De gebruiker ontvangt 10 EarniePunten per bug die hij rapporteert. Met bugs worden bedoeld: alle software-, spellings-, inhoudelijke- of andere fouten die zich (zouden kunnen) voordoen. Earnieland behoudt zich het recht voor om deze bugmeldingen al dan niet goed te keuren en EarniePunten toe te kennen aan de gebruiker. De bugs kunnen gerapporteerd worden via het contactformulier. Gelimiteerd tot 3 bugs melden per dag.
  5.4 Earnieland behoudt zich altijd het recht om EarniePunten vrijwillig toe te kennen aan de gebruiker of onterecht verkregen EarniePunten weer af te nemen, zonder voorafgaande melding aan de gebruiker. De EarniePunten zullen altijd zichtbaar zijn in de account van de gebruiker.  

  6         Inwisselen van de EarniePunten
  Earnieland wisselt automatisch 'klaar voor gebruik'-EarniePunten om in een Extra Korting bij elke Online Aankoop door de gebruiker via Earnieland bij alle partnershops. Per Online Aankoop kunnen de ingewisselde EarniePunten samen met de eventuele PowerUp niet hoger zijn dan de helft van de verdiende Extra Korting. Per Online Aankoop bij een Shop met vermelding 'Beste Deals' (dus zonder Extra Korting noch PowerUp) worden de EarniePunten gedeeltelijk ingewisseld in Extra Korting. Dit verschilt van Shop tot Shop en van product tot product.  Die omgezette EarniePunten worden dus ook samen met de Extra Korting maandelijks naar de bank- of internetrekening van de gebruiker overgeschreven. Dit is een dus bijkomende korting, afhankelijk van de Explorer Badge van de gebruiker. Rechten op automatisch inwisselen van EarniePunten worden verworven overeenkomstig de bereikte Explorer Badge van de gebruiker binnen Earnieland.  

  7        Explorer Badges
  De Explorer Badge is de status van de gebruiker binnen Earnieland. Hij bereikt een telkens hogere status op basis van zijn totaal verdiende Extra Korting sinds de aanmaak van zijn account. Hoe meer de gebruiker aankoopt via Earnieland, hoe vlugger hij dus een betere Explorer Badge verwerft.   Deze status kan de gebruiker altijd nakijken in zijn account. Er zijn 10 verschillende Explorer Badges te verdienen binnen Earnieland: Surfing, EarnieBeach, EarnieVillage, EarnieCity, EarnieWood, EarnieMountains, EarnieCloud, EarnieHeaven, EarnieSpace en EarnieMoon. Naarmate de gebruiker Earnieland ‘exploreert’ (ontdekt), krijgt hij een betere Explorer Badge met telkens grotere voordelen. Vanaf de tweede Explorer Badge ‘EarnieBeach’ worden de ontvangen EarniePunten automatisch omgewisseld in Extra Korting bij elke volgende Online Aankoop via Earnieland. 10% (EarnieBeach) tot 100% (EarnieMoon) van het saldo EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ worden zo omgewisseld in Extra Korting. Elke eerste van de maand wordt automatisch berekend welke gebruikers een hogere Explorer Badge hebben bereikt.  Zij krijgen op dat moment een mailbericht dat de verhoogde voordelen op een rijtje zet.  Per maand kan de gebruiker hoogstens één ExplorerBadge tegelijk stijgen.

  Explorer Badge 1: Surfing
  Elke gebruiker heeft na het registreren op Earnieland de Explorer Badge ‘Surfing’. Dit wil zeggen dat de gebruiker aan het ‘surfen’ is richting Earnieland. Tijdens deze eerste fase kan de gebruiker al van alle geafficheerde Extra Kortingen, kortingcodes of Directe Kortingen, overeenkomsten, aanbiedingen, acties en andere transacties op de website van Earnieland genieten. De gebruiker kan al EarniePunten ontvangen door vrienden uit te nodigen op Earnieland. Zolang de gebruiker de Explorer Badge “Surfing” heeft, worden er nog geen ontvangen EarniePunten automatisch ingewisseld in Extra Korting. Opdat deze EarniePunten automatisch ingewisseld zouden worden, moet de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieBeach’ verwerven. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 20% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.  

  Explorer Badge 2: EarnieBeach
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Korting van 5 euro of meer verdiend heeft met minimaal 2 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieBeach’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 10% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 22% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.  

  Explorer Badge 3: EarnieVillage
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Kortingen van 10 euro of meer verdiend heeft met minimaal 5 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieVillage’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 20% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 24% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.  

  Explorer Badge 4: EarnieCity
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Kortingen van 25 euro of meer verdiend heeft met minimaal 10 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieCity’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 30% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 26% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.  

  Explorer Badge 5: EarnieWood
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Kortingen van 100 euro of meer verdiend heeft met minimaal 25 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieWood’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 40% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 28% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.  

  Explorer Badge 6: EarnieMountains
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Kortingen van 250 euro of meer verdiend heeft met minimaal 50 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieMountains’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 50% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 30% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.  

  Explorer Badge 7: EarnieCloud
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Kortingen van 1000 euro of meer verdiend heeft met minimaal 100 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieCloud’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 60% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 35% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.

  Explorer Badge 8: EarnieHeaven
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Kortingen van 2 500 euro of meer verdiend heeft met minimaal 250 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieHeaven’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 70% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 40% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.

  Explorer Badge 9: EarnieSpace
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Kortingen van 5 000 euro of meer verdiend heeft met minimaal 500 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieSpace’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 80% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 45% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.

  Explorer Badge 10: EarnieMoon
  Vanaf het moment dat de gebruiker een totaal aan goedgekeurde Extra Kortingen van 10 000 euro of meer verdiend heeft met minimaal 1000 aankopen, krijgt de gebruiker de Explorer Badge ‘EarnieMoon’.  Die geeft de gebruiker het voorrecht dat 100% van het saldo van zijn EarniePunten ‘klaar voor gebruik’ omgewisseld wordt in Extra Korting per volgende Online Aankoop bij een van de partnershops via Earnieland, met een maximum van de verdiende Extra Korting min de eventuele PowerUp. PowerUp – indien een PowerUp geactiveerd wordt terwijl de gebruiker deze Explorer Badge bezit, garandeert Earnieland een 50% hogere geafficheerde Extra Korting, te verdienen op de volgende Online Aankoop via Earnieland.  

  Voor alle Explorer Badges van EarnieBeach tot EarnieMoon:
  De uitbetaling van de Extra Korting via de automatische omwisseling van EarniePunten kan echter enkel onder de strikte voorwaarde dat de gebruiker minimaal de Explorer Badge ‘EarnieBeach’ bezit en minimaal 1 EarniePunt ter beschikking heeft om in te wisselen.  

  8         PowerUp
  Een PowerUp is een tijdelijk verhoogde Extra Korting, toegepast op de eerstvolgende Online Aankoop via Earnieland. De PowerUp start aan 20% en loopt op tot 50%, naarmate een betere Explorer Badge bereikt werd. De geafficheerde Extra Korting bij de partnershop zal met dit percentage verhoogd worden. Dit geldt voor een Extra Korting zowel in percent als in euro aangeduid. Op die manier wordt een Extra Korting van bijvoorbeeld 5% door een lopende PowerUp van 20% tijdelijk verhoogd tot 6% (5% + 20% van 5%).  Deze PowerUp is dus individueel voor de Earnieland-gebruiker en de tijdelijk verhoogde Extra Korting zal dus na het inloggen automatisch aangeduid staan bij de partnershop naar keuze.  Er verschijnt een toerentellertje rechtsonder de aangeduide Extra Korting als aanduiding van de tijdelijke verhoging.   
  Bij de registratie krijgt de gebruiker meteen een PowerUp met een tijdsduur van 7 dagen, daarna ook bij elke Online Aankoop via Earnieland. Na acceptatie van het schrijven van een review of het delen van een partnershop op de verschillende sociale media via de deelbuttons te vinden op de site, verdient hij een PowerUp met een tijdsduur van 1 dag. In de account van de gebruiker tikt een klokje af met de resterende tijdsduur van deze PowerUp. 

  9        Earnies With Benefits

  9.1 Deze actie is geldig tot en met januari 2019. Dit betekent dat de gebruiker gedurende drie maanden beloningen zal ontvangen voor elke referral die zich tot en met januari dankzij hem/haar registreert op Earnieland.
  9.2 Earnies With Benefits is enkel mogelijk wanneer zowel het account van de gebruiker als dat van de referral gekoppeld zijn aan een, van elkaar verschillend, Facebookaccount.
  9.3 Enkel een registratie op Earnieland is niet voldoende om een beloning te ontvangen. De referral moet effectief een goedgekeurde aankoop hebben, waarvoor hij/zij Extra Korting krijgt, die binnen drie maanden na zijn/haar registratie geregistreerd werd, vooraleer de gebruiker kan genieten van zijn/haar beloning.
  9.4 De looptijd van drie maanden begint vanaf het moment van registratie op Earnieland en is dus niet afhankelijk van de datum van de referral zijn/haar eerste aankoop. Wanneer de periode van drie maanden na registratie verstreken is, krijgt de gebruiker geen beloning meer voor de aankopen die de referral doet. Het kan dus zijn dat de referral binnen drie maanden na zijn/haar registratie een aankoop doet die geregistreerd staat bij Earnieland, maar die pas goedgekeurd wordt 4 maanden later. In dat geval zal de gebruiker zijn/haar beloning ontvangen op hetzelfde moment als de referral, dus ook 4 maanden later. De datum van registratie bepaalt of de gebruiker een beloning krijgt of niet, maar de datum van goedkeuring van de aankoop bepaalt wanneer de uitbetaling plaatsvindt.
  9.5 Als de referral geen enkele aankoop doet in de drie maanden na zijn/haar registratie op Earnieland en hij/zij dus geen Extra Korting ontvangt, ontvangt de gebruiker ook geen beloning.
  9.6 Earnies With Benefits is enkel toepasbaar op de Extra Korting van de referral. PowerUps en EarniePunten worden niet meegerekend.


  10        Duur en beëindiging
  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met onmiddellijke ingang, die zonder opgave van redenen en motivering mag plaatsvinden. Op eenvoudige wijze kan de gebruiker vragen dat zijn data en zijn account gewist wordt.  Dit kan via het contactformulier. Indien de gebruiker niet ingelogd heeft binnen de 12 maanden na zijn laatste inlogmoment kan elke aanspraak van de gebruiker ten aanzien van zijn verdiende kortingen en verzamelde EarniePunten vervallen.

  11        Aansprakelijkheid 
  10.1 Correctheid aangeboden informatie
  Gebruikers die een fout vaststellen op deze website kunnen de websitebeheerder hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de aangeboden informatie met de grootste zorgvuldigheid werd samengesteld en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Earnieland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website of het gebruik ervan.
  10.2 Partnershops
  Earnieland bevat hyperlinks die de gebruiker doorverwijzen naar andere partnershops die niet de eigendom zijn van Earnieland. Earnieland is niet aansprakelijk voor de diensten, producten of inhoud van deze andere websites. Daarnaast kan Earnieland ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van websites of domeinnamen die op haar website voorkomen. Wij adviseren om bij het gebruik van websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze partnershops door te nemen. De levering en garantie van via Earnieland gekochte producten of diensten wordt in het geheel via de partnershop afgehandeld. Earnieland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.
  10.3 Technische problemen
  Ondanks de maximale inspanningen die worden geleverd om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, is Earnieland niet aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook, van onderbrekingen van de diensten of andere technische problemen. Earnieland is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de partnershops, waardoor een Extra Korting, Directe Korting en of EarniePunten niet aan de gebruiker zouden kunnen worden toegekend. Indien de gebruiker ondanks de inspanningen van Earnieland meent dat een partnerwebsite of bepaalde inhoudelijke elementen ervan een inbreuk vormen op zijn rechten, dan wordt hij vriendelijk verzocht om dit via het contactformulier te melden aan Earnieland.  Indien Earnieland oordeelt dat deze klacht gegrond is, dan zal het de bewuste inhoud van de website verwijderen, met uitsluiting van enige andere schadevergoeding.
  10.4 Schade
  Informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten.  Hoewel Earnieland zich maximaal inspant informatie te allen tijde zo correct mogelijk aan te bieden, zal Earnieland noch haar partners instaan voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, er kunnen m.a.w. geen rechten aan ontleend worden. Earnieland is in geen geval aansprakelijk voor verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten of voor immateriële-, persoons- en zaakschade, directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade van ongeacht welke aard dan ook voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met de aangeboden informatie, dataverlies, computerschade, de acties van andere gebruikers, de onveiligheid of de onbereikbaarheid van deze website of het gebruik, de vertraging of de werking ervan, de voorziening van de services of het falen om services te verlenen, zelfs indien Earnieland van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Er is slechts uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van Earnieland en haar werknemers.
  10.5 Adviezen via de website Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische, technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De gebruiker moet desgevallend altijd zelf bijkomende inlichtingen omtrent het op de individuele situatie toegespitst advies inwinnen. Earnieland is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.
  10.6 Schadevergoeding
  De aansprakelijkheid van Earnieland jegens de gebruiker is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het saldo van de goedgekeurde Extra Korting van de gebruiker.

  12        Overmacht
  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Earnieland door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Earnieland kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

  13        Intellectuele eigendom
  De website, software en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van NV Earnieland, Vaartdijkstraat 19 A, 8200 Brugge, telefoon 050 40 30 05, ingeschreven in het ondernemersloket onder nummer: BE0441.724.340 dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals onder andere, maar niet uitsluitend auteursrecht en databankrecht. Het ter beschikking stellen van de website, software en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. In geval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van bvba Earnieland, eindigt onmiddellijk het recht om gebruik te maken van de website.

  14        Privacy
  Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart men ook kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de privacyverklaring op deze website.

  15        Wijzigingen Algemene Voorwaarden
  Earnieland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen, tenzij Earnieland heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor de gebruiker van kracht blijven.

  16        Slotbepalingen
  Op de website Earnieland is Belgisch recht van toepassing. Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Earnieland zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. Bij elektronische communicatie met Earnieland geldt de door Earnieland ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, waaronder het overzicht van de Extra Korting en EarniePunten op de account, tenzij de gebruiker kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

  Deze Algemene Voorwaarden van Earnieland werden laatst aangepast op 18 December 2018.